.
سه شنبه 21 آبان 1398.
Nov 12 2019.

جزیره کیش

 

تهیه نقشه کلیه معابر منطقه توریستی جزیره کیش به مساحت 600هکتار جهت جمع آوری آب های سطحی جزیره