.
پنجشنبه 3 بهمن 1398.
Jan 23 2020.

نقشه برداری پروژه های خصوصی

1.ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی )ماده 147 سابق(

2.تهیه نقشه UTMجهت ادارات و سازمان ها

3.تهیه نقشه توپوگرافی جهت طراحی در مقیاس مختلف

4.پیاده سازی ف'8)7/..نداسیون پروژ ه های ساختمانی و صنعتی

5.محاسبات احجام خاکبرداری و خاکریزی

6.نظارت نقشه برداری پروژه های ساختمانی

7.جانمایی و تایید نقشه های هوایی  1/2000 و 25000/1

8.تفکیک اراضی براساس اصول شهرسازی