.
پنجشنبه 3 بهمن 1398.
Jan 23 2020.

کارشناسی دادگستری

1.جانمایی و تایید کارشناسی دادگستری نقشه های هوایی 2000/1

2. جانمایی و تایید کارشناسی دادگستری عکس های هوایی

3.تایید کارشناسی دادگستری نقشه های UTM

4.گواهی قدمت بنا                  

5.ارزیابی املاک