.
پنجشنبه 3 بهمن 1398.
Jan 23 2020.

مدیران لتیان سازه

تصویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت سابقه کار
 aghaye-shabani  حميدرضا شباني
 ليسانس عمران - عمران  رئيس هيئت مديره/مديرعامل
15سال
 hoseini  مهدي حسيني   لیسانس نقشه برداري  عضو هيئت مديره
 22سال
   سعید صفایی پاکدهی  لیسانس نقشه برداری  عضو هیئت مدیره  10سال
   کریم آقازاده  لیسانس نقشه برداری  مدیر بخش نقشه برداری
16سال 
  نرگس احمدی لیسانس کارتوگرافی مدیربخش کارتوگرافی 9سال
  یاسمن فراهانی لیسانس حسابداری مدیرامور مالی 8سال
  نوشین درودگر لیسانس زیست شناسی مدیرامور اداری 9سال