.
جمعه 22 آذر 1398.
Dec 13 2019.

نقشه برداری توپوگرافی

 

پروژه های نقشه برداری توپوگرافی

کارفرما

خلاصه شرح

تاریخ انجام

1- تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1/1000 وعرض 200متر از مسیر ساوه- دلیجان

آب منطقه ای استان مرکزی

جهت آبرسانی به شهر ساوه به طول 130 کیلومتر

1392

2-تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1/500 و عرض 300متر از مسیرهای احداثی و بهسازی استان قزوین

راه و ترابری استان قزوین

جهت احداث و تعریض جاده به طول 30کیلومتر

1390

3-تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1/1000 از محور سمنان -شهمیرزاد

شرکت زیر بناهای حمل و نقل کشور

جهت احداث و تعریض جاده بطول 18کیلومتر

1389

4-تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1/200از بقاع متبرکه استان تهران

اداره اوقاف استان تهران

تهیه پلان از بیلت از 60 امام زاده استان تهران

1388