.
جمعه 22 آذر 1398.
Dec 13 2019.

نقشه برداری خطوط انتقال

 

پروژه های نقشه برداری خطوط انتقال

کارفرما

خلاصه شرح

تاریخ انجام

1-تهیه نقشه پلان پروفیل به مقیاس 1/1000 و عرض 200متر واقع در شهرستان خدابنده

آب و فاضلاب روستایی زنجان

به طول 40کیلومتر

1391

2-تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1/1000 و به عرض 200 متر از خط انتقال دز به خمین

آب و فاضلاب استان مرکزی

به طول 30کیلومتر

1390

3-تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1/1000 و عرض 200 متر از مسیر آبرسانی به دلیجان-نیمور-محلات و سایپا خمین

آب و فاضلاب استان مرکزی

به طول 40کیلومتر

1390

4-تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1/1000و عرض 200متر از مسیر آبرسانی قزوین-بیدستان

آب و فاضلاب استان قزوین

به طول 20کیلومتر

1390