.
جمعه 22 آذر 1398.
Dec 13 2019.

روستاها

 

پروژه های نقشه برداری توپوگرافی

کارفرما

خلاصه شرح

تاریخ انجام

1-تهیه نقشه 1/500به صورت عرصه و عیان از 12روستای شهرستان طالقان

بنیاد مسکن استان تهران

به مساحت 1200 هکتار

1390

2-تهیه نقشه 1/500به صورت عرصه و اعیان از 8روستای شهرستان ساوجبلاغ

بنیاد مسکن استان تهران

به مساحت 900 هکتار

1388

22

3- تهیه نقشه 1/500به صورت عرصه و اعیان از 11 روستای خراسان رضوی

بنیاد مسکن استان خراسان رضوی

به مساحت 800 هکتار

1386