.
جمعه 22 آذر 1398.
Dec 13 2019.

لیست ادوات و تجهیزات

ردیف

شرح دستگاه

مدل

         تعداد

1

دستگاه GPSدو فرکانسه

تریمبل

1جفت

2

دستگاه GPS تک فرکانسه

لایکا سوئیس سری SR20

1جفت

3

دستگاه توتال استیشن

805TC-407TC

305TCR-ULTRA805TCR

6دستگاه

4

GPSدستی

گارمـین

6دستگاه

5

ترازیاب

SPRINTER-2NAK

2عدد

6

بی سیم با برد کوتاه و بلند

ـــ

6جفت

7

رایانه و پلاتر

ـــ

10عدد